E-mailadres
Wachtwoord
Algemene voorwaarden van ‘In The Picture Group’ BV
Deze voorwaarden werden laatst gewijzigd en herzien op 25/05/2018.

Toelichting:

‘In The Picture Group’ BV (hierna aangeduid als ‘In The Picture’) is gevestigd te Leo Baekelandstraat 6 bus 5, 2950 Kapellen.

‘In The Picture’ biedt een variabel online platform aan waarop acteurs, stemacteurs, modellen, zangers, muzikanten, edelfiguranten, figuranten, kandidaten en publiek op professionele wijze snel contact kunnen leggen met de vele aangesloten aanbieders in de mediasector.

Artikel 1: DIENSTEN EN GEBRUIK ‘In The Picture’

Het B2C KLANT basisprofiel voor Acteurs, Figuranten, Kandidaten, Publiek, ... is gratis, dit zonder enige verplichting tot betalen.

1.1. ‘In the Picture’ verleent aan zijn KLANTEN, weze dit een mediabedrijf (hierna aangeduid als B2B KLANT) of een acteur, stemacteur, model, zanger, muzikant, figurant, publiek of kandidaat (hierna aangeduid als B2C KLANT) een platform aan met online diensten.

‘In The Picture’ beslist geheel autonoom en zonder enige noodzaak tot motivatie of bepaalde KLANTEN al dan niet worden toegelaten om van haar diensten gebruik te maken. Onder dezelfde voorwaarden kan ‘In The Picture’ op eender welk moment een KLANT de toegang tot haar diensten tijdelijk of permanent ontzeggen. Dergelijke beslissing dient niet gemotiveerd en kan nooit aanleiding geven tot het toekennen van een schadevergoeding lastens ‘In The Picture’.

1.2. Het dienstenpakket bevat afhankelijk van het gekozen SLA (Service Level Agreement – zie artikel 2) diverse licenties, software-updates, credits, support e.d., dewelke gedurende de looptijd van de overeenkomst ter beschikking worden gesteld van De KLANT.

De KLANT is zich er van bewust dat de geleverde diensten slechts overdraagbaar zijn aan derden (in de breedst mogelijke zin, dus inclusief dochterondernemingen, onderaannemers, freelance dienstverleners e.d.) mits uitdrukkelijk en voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van ‘In The Picture’.

1.3. De KLANT zal indien ze meer dan het gratis basispakket wenst in ruil voor een gekozen pakket een fee betalen aan ‘In The Picture’, dewelke vooraf wordt gecommuniceerd op de website of op maat wordt samengesteld. De KLANT behoudt zo de volledige vrijheid in de keuze van het basispakket en de eventuele extra diensten naar gelang de eigen behoeften. Alleen zo kan ten voordele van De KLANT een maximum aan flexibiliteit worden geleverd en beslist De KLANT zelf welke diensten hij in eigen beheer wenst te houden.

1.4. Het gebruiksrecht toegekend aan De KLANT omvat uitsluitend het op de website aangeboden of op maat samengestelde pakket.

1.5. De KLANT kan naar behoefte opteren voor extra diensten, niet standaard inbegrepen in het dienstenpakket, doch optioneel te boeken aan een specifiek tarief.

1.6. Alle mogelijke rechten verbonden aan de diensten, software en producten (o.a. Intellectuele Eigendomsrechten) blijven behoudens andersluidende schriftelijke afspraak aan ‘In The Picture’ voorbehouden.

Alle verstrekte informatie en gegevens zijn en blijven eigendom van ‘In The Picture’. Elke reproductie of mededeling aan derden van eender welk element voorkomende op de site en database van ‘In The Picture’ is slechts mogelijk mits voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘In The Picture’.

De B2C KLANT geeft door de inschrijving ‘In The Picture’ de toelating om de door hem/haar geplaatste informatie, afbeeldingen en video’s op eender welke wijze ter beschikking te stellen van derden, ter promotie van ‘In The Picture’ of het betrokken profiel.

De B2B KLANT geeft door de inschrijving ‘In The Picture’ de toelating tot het aanbieden van een betalend premium profiel aan alle B2C KLANTEN, ook aan hen wiens contactgegevens zich bevinden in een privé-databank van een B2B-KLANT.

De KLANT zal er zich in de meest strikte zin van onthouden om bijdragen op de website te plaatsen waarvoor hij niet over de nodige intellectuele eigendomsrechten zou beschikken. De KLANT zal ‘In The Picture’ bovendien vrijwaren in hoofdsom, intresten en kosten tegen elke mogelijke aanspraak van derden.

Het is steeds toegestaan aan De KLANT om via een link te verwijzen naar ‘In The Picture’, voor zover de verwijzing wordt uitgevoerd door middel van een hyperlink, dewelke opent in een nieuw venster en mits het URL-adres van ‘In The Picture’-website duidelijk te onderscheiden is. Voor elke andere verwijzing of opname dient vooraf de uitdrukkelijke toestemming te worden gevraagd van ‘In The Picture’.

‘In The Picture’ is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de externe websites waarnaar zij zou verwijzen.

Het is niet toegestaan om ongeoorloofde, commerciële, of niet eigen persoonsinformatie via de websites van ‘In The Picture’ te versturen of te ontvangen. Naar keuze van en beoordeling door ‘In The Picture’ zal elke onrechtmatige mededeling (bv.: uitlatingen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, uitlatingen die discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn of op een andere manier inbreuk plegen op de rechten van anderen,...) aanleiding geven tot een beëindiging van de overeenkomst en verwijdering van het account, zonder dat dit enig recht op vergoeding zou impliceren lastens ‘In The Picture’.

Deelname aan een discussiegroep impliceert dat de ware identiteit én e-mailadres van De KLANT wordt vermeld op de webpagina van de discussiegroep. De KLANT mag de opgenomen e-mailadressen niet verzamelen, laat staan gebruiken voor commerciële of andere ongeoorloofde doeleinden (zoals spamming, laster, stalking etc).

‘In The Picture’ kan zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken berichten of vragen omtrent een discussiegroep van zijn websites weren. ‘In The Picture’ kan De KLANT zonder kennisgeving en zonder noodzaak tot motivering de toegang tot een chat-groep ontzeggen.

‘In The Picture’ is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten in de discussie- of chatgroepen, noch voor het gebruik dat derden van de op de discussiegroepen vermelde e-mailadressen zouden maken.

1.7. De KLANT garandeert en verbindt zich ertoe dat hij de geheime en vertrouwelijke aard van zijn persoonlijke identificatiecode (paswoord en toegangscode) zal bewaren.

1.8. Ieder onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van de data ter beschikking gesteld door ‘In The Picture’ stelt De KLANT bloot aan een – behoudens bewijs van grotere schade – nu reeds forfaitair begrote schade van EUR 50.000,00 per inbreuk. ‘In The Picture’ kan zonder enige motivatie de overeenkomst beëindigen en/of naar eigen keuze aanspraak maken op deze vergoeding.

1.9. Het is niet toegelaten om meer dan 1 profiel aan te maken op de website van ‘In The Picture’.

1.10. Door in te schrijven op ‘In The Picture’ gaat De B2C KLANT ermee akkoord om in het kader van een potentiële opdracht door derden te worden benaderd via eender welk medium en met eender welk doel, waarbij ‘In The Picture’ uiteraard op geen enkele wijze opdrachten of werkzaamheden na inschrijving op ‘In The Picture’ kan garanderen, noch kan zij – vanzelfsprekend - verantwoordelijk worden gesteld voor latere annuleringen of wijzigingen in dergelijke opdracht.

1.11. De B2C KLANT van ‘In The Picture’ dient zijn afspraken met de uiteindelijke contractspartij stipt na te komen. B2C KLANTEN die afspraken op geregelde basis niet nakomen kunnen daarvoor immers een sanctie krijgen in de vorm van een slechte quotering op zijn/haar profiel of het volledig verwijderen van het profiel uit de database. De betalende B2B KLANTEN van ‘In The Picture’ of ‘In The Picture’ zelf, kunnen hier autonoom en zonder enige verplichting tot motivering over beslissen.
Anderzijds kunnen B2B KLANTEN los van het gedrag van de B2C KLANT zelf, autonoom beslissen om een positieve of negatieve quotering of opmerking aan het profiel toe te voegen. Dit kan onder eender welke vorm en kan publiek worden gemaakt voor andere B2B KLANTEN zonder dat ‘In The Picture’ hiervoor op eender welke wijze verantwoording zou dienen af te leggen ten aanzien van De KLANT.

1.12. De naam, het concept en alle samenstellende elementen van de diensten (waaronder de database) die ‘In The Picture’ tijdelijk ter beschikking stelt zijn haar exclusieve eigendom en mogen behoudens uitdrukkelijke toestemming van ‘In The Picture’ door De KLANT op geen enkele wijze worden gereproduceerd, gekopieerd of gebruikt in overtreding met deze voorwaarden, op straffe van een nu reeds forfaitair begrote schade van EUR 50.000,00 per inbreuk lastens De KLANT.

1.13. Het intekenen op de diensten van ‘In The Picture’ impliceert de opname van alle verstrekte gegevens in de database van ‘In The Picture’ en de goedgekeurde ontvangst van alle mails die ‘In The Picture’ uit hoofde hiervan zal verzenden. Het niet vernieuwen van de overeenkomst met ‘In The Picture’ impliceert de goedkeuring van het desgevallend opnieuw verwijderen van deze gegevens uit de database van ‘In The Picture’.

1.14. Het online platform mag onder geen enkel beding gebruikt worden voor producties die eender welk pornografisch element zouden bevatten. Indien de productie erotisch getinte elementen zou bevatten dient de aangezochte figurant of acteur hiervan vooraf te worden ingelicht, vooraleer deze de opdracht al dan niet aanvaardt.

1.15. De diensten van ‘In The Picture’ zijn niet toegankelijk voor minderjarigen zonder toestemming en begeleiding van een ouder of voogd.

Artikel 2: Herroepingsrecht

2.1. Elke B2C KLANT heeft het recht om af te zien van de dienstverlening bij het aankopen van het optionele premium pakket, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Voor inachtneming van de herroepingstermijn volstaat de tijdige verzending van de herroeping binnen deze termijn.
De herroeping is te richten aan:
- Post: Leo Baekelandstraat 6 bus 5, 2950 Kapellen België of
- E-mail: sales @ inthepicture . com.

Voor een ondubbelzinnige identificatie wordt De KLANT aangeraden om duidelijk het bij ‘In The Picture’ Group geregistreerde e-mailadres of het bevestigingsnummer van de aankoop te vermelden, bij gebreke waaraan De KLANT geacht wordt afstand te doen van de herroeping.

2.2. Bij ingebruikname van de site en de daaraan verbonden dienstverlening (zoals het plaatsen van foto's en of video's) vervalt het recht op herroeping door ‘In The Picture’ gelet op de onmiddellijke prestatie/levering van de diensten.

Artikel 3: FEE/ overeengekomen SLA (minimum 12 maanden of éénmalig project)

3.1. Voor de dienstverlening van de optionele premium pakket, het basisprofiel is gratis, wordt een pakket voorzien waarvan de jaarlijkse fee varieert naargelang de overeengekomen dienstverlening OF een overeengekomen fee voor een specifiek project.

3.2. De KLANT verbindt zich ertoe om de overeengekomen éénmalige jaarlijkse fee te betalen bij inschrijving op de site voor deze bijkomende diensten of desgevallend binnen de 30 dagen na uitreiking van de factuur door ‘In The Picture’.

3.3. De op de site en bij aanvang van de dienstverlening vermelde tarieven kunnen door ‘In The Picture’ voorafgaand aan de jaarlijkse hernieuwing eenzijdig en zonder toestemming van De KLANT worden aangepast.

3.4. ‘In The Picture’ is gerechtigd de uitvoering van onderhavige overeenkomst op te schorten en de toegang tot de diensten en software af te sluiten in geval van niet-betaling van vervallen facturen na voorafgaandelijke ingebrekestelling.

Artikel 4: Duur en beëindiging

4.1. De Overeenkomst geldt voor de duur zoals vooraf overeengekomen en zal – uitgezonderd de eventuele afwijkingen, vooraf in een project op maat overeengekomen, NIET automatisch of stilzwijgend worden hernieuwd. Reeds betaalde vergoedingen zijn niet terugbetaalbaar. De KLANT kan indien gewenst het nodige doen om de overeenkomst tegen de vervaldag te hernieuwen, zonder enige verplichting terzake. Wanneer een opzegging zou worden gegeven, neemt de overeenkomst een einde bij het verstrijken van de op dat ogenblik voorziene einddatum.

4.2. Niettemin behoudt ‘In The Picture’ zich het recht voor om de Overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien DE KLANT zijn verplichtingen voortvloeiend uit de onderhavige overeenkomst niet nakomt, waarbij ‘In The Picture’ naar eigen keuze alsnog De KLANT kan voorstellen om de tekortkoming recht te zetten binnen de 7 kalenderdagen nadat ‘In The Picture’ De KLANT per brief of e-mail in gebreke heeft gesteld, en dit onverminderd recht op schadevergoeding ten laste van De KLANT.

4.3. Elke Partij heeft het recht om, onverminderd haar recht op schadevergoeding ten laste van de andere Partij, de Overeenkomst van rechtswege te beëindigen, zonder ingebrekestelling en zonder opzeggingstermijn, door het sturen van een aangetekende brief ingeval van faillissement, vereffening, staking van betaling of ernstige aantasting van de kredietwaardigheid van de andere Partij.

4.4. Bij de beëindiging van de Overeenkomst, verbindt De KLANT zich ertoe alle ter beschikking gestelde materialen binnen de 5 dagen na beëindiging te retourneren en alle verkregen data niet langer te gebruiken én binnen de kortst mogelijke termijn na de beëindiging van de samenwerking blijvend en onherroepelijk te vernietigen.

Indien zou worden vastgesteld dat De KLANT behoudens uitdrukkelijke toestemming van ‘In The Picture’ de data toch verder zou gebruiken is deze nu reeds akkoord met – behoudens bewijs van grotere schade – de begroting van de schadeclaim lastens haar op eur 50.000,00- forfaitair en per inbreuk. Dezelfde vergoeding zal voorzien zijn indien een B2B KLANT zich onder valse voorwendselen zou inschrijven, louter met het oog op het kopiëren van de beschikbare data voor commercieel gebruik en dus niet met het oog op gebruik voor eigen mediaproducties.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

5.1. ‘In The Picture’ functioneert als een platform voor vraag en aanbod in de door ‘In The Picture’ gekozen doelgroepen. ‘In The Picture’ is echter NIET betrokken bij de eventuele daadwerkelijke overeenkomsten tussen vragers en aanbieders. Om die reden kan ‘In The Picture’ dan ook geen enkele aansprakelijkheid terzake op zich nemen en/of controle uitoefenen op de kwaliteit, de veiligheid, de legaliteit of bevoegdheid van de inschrijvers of de juistheid van de gegevens. ‘In The Picture’ kan tenslotte op geen enkel ogenblik aanzien worden als werkgever van de acteur, figurant of publiek.

5.2. Behoudens de expliciete middelenverbintenissen aangegaan door ‘In The Picture’ krachtens de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van ‘In The Picture’ beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet zou zijn opgelegd.

5.3. Alle ter beschikking gestelde data door partijen blijft onherroepelijk eigendom van ‘In The Picture’.

5.4. ‘In The Picture’ is behoudens expliciete andersluidende verbintenissen niet aansprakelijk voor eender welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade voortvloeiende uit het gebruik van haar site(s), zoals verlies van data, onbeschikbaarheid van data, verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten ongeacht of deze voortvloeit uit niet-nakoming, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), productaansprakelijkheid of anderszins. De KLANT is zich bewust van de beperkingen en richtlijnen omtrent het gebruik van elektronische communicatie, zoals verduidelijkt door ‘In The Picture’.

5.5. ‘In The Picture’ streeft naar een zo nauwkeurig en volledig mogelijke informering. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan ‘In The Picture’ hiervoor geenszins aansprakelijk gesteld worden.
Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven in geen geval recht op enige financiële compensatie.

5.6. ‘In The Picture’s aansprakelijkheid onder deze overeenkomst is in elk geval beperkt tot het bedrag dat ‘In The Picture’ in het kader van de Overeenkomst van DE KLANT ontvangen heeft met betrekking tot het element dat aanleiding zou geven tot ‘In The Picture’s aansprakelijkheid.

5.7. Het is de verantwoordelijkheid van De KLANT om ervoor te zorgen dat zijn Apparatuur en informaticaomgeving in overeenstemming is met de minimale vereisten opgelegd door ‘In The Picture’.

5.8. ‘In The Picture’ kan op geen enkele wijze het foutloos en continu functioneren van ‘In The Picture’ garanderen en is niet aansprakelijk indien De KLANT zich geen toegang kan verschaffen tot de Software als gevolg van technische problemen, al dan niet buiten de controle van ‘In The Picture’, bv. (niet limitatief) ingeval van defect bij derde-operatoren of –dienstverleners (met inbegrip van, zonder daartoe te zijn beperkt, de vennootschap waar de server waarop de Software zich bevindt is gehuisvest, de internetleverancier van De KLANT, de telefonie- of telecommunicatiemaatschappij en de vennootschap die het netwerk van De KLANT beheert).

5.9. De KLANT blijft volledig aansprakelijk voor haar Apparatuur en alle gevolgen die voortvloeien uit een slechte werking van deze Apparatuur of andere apparatuur van DE KLANT.

Artikel 6: Vertrouwelijkheid

6.1. Onder vertrouwelijke informatie verstaat men alle informatie, van welke vorm dan ook (mondeling, schriftelijk, grafisch, elektronisch, etc.), die in het kader van deze Overeenkomst tussen de Partijen wordt meegedeeld of uitgewisseld. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat ook klantgegevens, welke door DE B2B KLANT worden overgemaakt aan ‘In The Picture’ in het kader van huidige Overeenkomst, hetzij in de vorm van een database, hetzij anderszins, als vertrouwelijke informatie dient te worden gekwalificeerd.

6.2. De Partijen kunnen de vertrouwelijke informatie enkel gebruiken in het kader van deze Overeenkomst. De KLANT mag vertrouwelijke informatie niet aan derden bekendmaken zonder de schriftelijke toelating van ‘In The Picture’. Voor zover als nodig zorgt De KLANT ervoor dat haar personeel, medewerkers en betrokken partners een vertrouwelijkheidsdocument ondertekenen dat de confidentialiteit van de gegevens en data van DE B2B KLANT beschermt. De vertrouwelijkheidsverplichting zal blijven bestaan gedurende een periode van 3 jaar na het einde van deze Overeenkomst, ongeacht de oorzaak van de beëindiging van de Overeenkomst.

‘In The Picture’ neemt alle redelijke maatregelen om de vertrouwelijkheidsgegevens van De KLANT te beschermen.

6.3. Worden niet beschouwd als vertrouwelijke informatie:
- de informatie die op wettelijke wijze is bekomen bij een derde die door geen enkele vertrouwelijkheidsverplichting of geheimhouding gebonden is;
- de informatie die een Partij reeds kende vooraleer ze aan haar werd overgemaakt in het kader van deze Overeenkomst;
- de informatie die een Partij zelf heeft ontwikkeld zonder schending van deze Overeenkomst;
- de informatie die in het openbaar domein is gevallen zonder de tussenkomst of de fout van de Partij die ze heeft ontvangen;
- de informatie die door een gerechtelijke beslissing publiek moet worden gemaakt.

6.4. Niettegenstaande de vertrouwelijkheidsverplichting heeft ‘In The Picture’ het recht om de naam van DE KLANT te vermelden in het kader van de publiciteit die ‘In The Picture’ voert voor het promoten van haar producten en/of diensten.

Artikel 7: verbod op afwerving

7.1. De KLANT zal zich ervan onthouden om om het even welke freelance medewerker, werknemer, agent of bediende van ‘In The Picture’, rechtstreeks, onrechtstreeks of door toedoen van een derde, dan wel via een op eender welke wijze verbonden vennootschap, aan te werven of diensten te laten presteren, ook al werd de aanvraag tot tewerkstelling door de medewerker zelf geformuleerd. Deze bepaling zal van toepassing zijn gedurende de duur van deze Overeenkomst alsmede gedurende een termijn van 5 jaar, te rekenen vanaf de beëindiging van huidige Overeenkomst. In geval van inbreuk op deze bepaling is De KLANT gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van EUR 50.000,00 per inbreuk aan ‘In The Picture’, onverminderd het recht van deze laatste om een hogere schadevergoeding te vorderen.

Artikel 8: Persoonlijke levenssfeer

8.1. Het privacy beleid van In The Picture vindt u op onze privacy beleid pagina.

8.2. Voor een goede werking van ‘In The Picture’ worden er bij de inschrijving persoonlijke gegevens gevraagd van De KLANT. Bij het niet of onvolledig verstrekken van deze gegevens behoudt ‘In The Picture’ zich het recht voor De KLANT niet toe te laten tot ‘In The Picture’. ‘In The Picture’ garandeert dat de gegevens van De KLANT voldoende beveiligd zijn en respecteert de wetten en regels m.b.t. vertrouwelijke informatie en klanteninformatie.

8.3. De persoonsgegevens worden door ‘In The Picture’ verwerkt voor de uitvoering van deze Overeenkomst, onder de controle en uitsluitend volgens de geleverde gegevens van De KLANT. De KLANT erkent bijgevolg de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens te zijn, en deze persoonsgegevens worden enkel door ‘In The Picture’ verwerkt in haar hoedanigheid van verwerker.

8.4. De KLANT bevestigt dat zij de verplichtingen die door de Europese Verordening: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan de verantwoordelijke voor de verwerking opgelegd worden, volledig naleeft.

Bijgevolg, met uitzondering van de verplichtingen opgenomen in deze Overeenkomst, draagt ‘In The Picture’ geen enkele verantwoordelijkheid nopens de verwerking van persoonsgegevens die De KLANT zou verwerken. ‘In The Picture’ zal terzake op geen enkel ogenblik kunnen worden aangesproken en De KLANT verbindt zich er toe om ‘In The Picture’ dienaangaande volledig te vrijwaren voor elke vordering of aanspraak van enige derde wegens schending van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden opgelegd. Hierbij wordt elke partij die geen partij is bij deze Overeenkomst als derde beschouwd.

Artikel 9: Overmacht

9.1. De Partijen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gebreken in de uitvoering van de Overeenkomst als deze vertragingen of gebreken het gevolg zijn van feiten of omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van één van de Partijen, die niet te voorzien zijn, en die niet vermeden kunnen worden.

9.2. Op straffe van verval, is De KLANT die zich wil beroepen op dergelijke feiten of omstandigheden ertoe gehouden deze feiten of omstandigheden zo snel mogelijk schriftelijk aan de andere Partij bekend te maken, alles in het werk te stellen om de duur ervan tot het strikte minimum te beperken en de andere Partij er eveneens schriftelijk van te verwittigen als deze feiten of omstandigheden beëindigd zijn.

9.3. Indien deze feiten of omstandigheden langer dan 7 dagen duren, dan kan ‘In The Picture’ de Overeenkomst van rechtswege opzeggen zonder dat daardoor enige schadeloosstelling zou verschuldigd zijn.

Artikel 10: betalingsvoorwaarden

10.1. Betalingen geschieden in principe online, bij het intekenen op of hernieuwen van de diensten van ‘In The Picture’.

In geval van niet- of niet tijdig betalen van de factuur ten laatste op de aangeduide vervaldatum, is vanaf de dag volgend op de factuurdatum van rechtswege en zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist, een verwijlsrente verschuldigd ten belope van 12% per jaar op het gehele factuurbedrag.

Eveneens is van rechtswege en zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in dat geval tevens en ten titel van forfaitaire onherleidbare schadevergoeding, een vergoeding verschuldigd ten belope van 12 % van het totale factuurbedrag, met een minimum van 125 EUR, behoudens het bewijs van grotere schade.

Gedeeltelijke betalingen worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder nadelige erkentenis, en bij voorrang toegerekend op de eventueel gemaakte gerechtskosten, daarna op de vervallen rente, vervolgens op het schadebeding, en tenslotte op de hoofdsom. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

De mogelijkheid voor De KLANT om zijn betalingsverplichtingen op te schorten (niet-uitvoeringsexceptie of exceptio non adimpleti contractus) wordt expliciet uitgesloten, alsook de mogelijkheid van De KLANT om over te gaan tot compensatie van wederzijds verschuldigde bedragen.

Bij niet-betaling of bij gebreke aan integrale betaling van één of meerdere facturen, behoudt ‘In The Picture’ zich het recht voor iedere opdracht stop te zetten en alle lopende over¬eenkomsten van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen, voor het geheel, of voor het nog niet-uitgevoerde gedeelte ervan.

Alle andere inningskosten, zoals bv. kosten van incasso en/of raadsman, zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen, en zullen de in gebreke blijven. De KLANT afzonderlijk worden aangerekend.

Artikel 11: Algemene bepalingen

11.1. De Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de Partijen betreffende het voorwerp en de modaliteiten van de verbintenissen die zij t.a.v. elkaar opnemen; ze vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge overeenkomsten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van de goedkeuring van de Overeenkomst zouden voorafgaan. ‘In The Picture’ kan eenzijdig en zonder voorafgaandelijke goedkeuring van DE KLANT op elk moment de huidige overeenkomst en voorwaarden naar eigen goeddunken wijzigen, waarbij DE KLANT erkent gebonden te zijn door de nieuwe bepalingen.

11.2. De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere clausules ondanks de nietigheid van de betwiste clausule. De Partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule met dezelfde of grotendeels dezelfde draagwijdte als de nietige clausule.

11.3. Het niet opeisen van een recht of het niet toepassen van een sanctie door één van de Partijen houdt geenszins een afstand van recht in.

11.4. DE KLANT mag de rechten en/of verplichtingen die voor hem voortvloeien uit de Overeenkomst niet overdragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ‘In The Picture’. ‘In The Picture’ daarentegen heeft het recht om haar rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde zonder voorafgaande toestemming van De KLANT.

11.5. Behoudens andersluidend beding in de Overeenkomst, kunnen mededelingen eveneens via e-mail gebeuren. Dergelijke e-mails hebben dezelfde waarde als een schriftelijke en ondertekende briefwisseling. Informatie betreffende de mededelingen, de Overeenkomst en de betalingen die door ‘In The Picture’ worden opgeslagen op een duurzame en onwijzigbare drager, hebben bewijswaarde tot bewijs van het tegendeel.

11.6. De aankoopvoorwaarden van De KLANT zijn niet van toepassing, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke instemming van ‘In The Picture’.

11.7. Alle verplichtingen omtrent het verbod op het gebruik en de geheimhouding van vertrouwelijke informatie, schadeloosstelling, de beperking van de aansprakelijkheid en andere voorwaarden die door hun aard ook na beëindiging gelden, blijven ook na beëindiging van deze Overeenkomst gelden.

11.8. Behoudens andersluidende bepaling in de Specifieke Voorwaarden, zullen de Diensten worden uitgevoerd in de lokalen van ‘In The Picture’.

11.9. De KLANT verbindt zich ertoe bij de uitvoering van de Diensten zich te schikken naar het gekozen pakket van ‘In The Picture’, afhankelijk van de gekozen formule/SLA.

11.10. De huidige voorwaarden kunnen eenzijdig door ‘In The Picture’ worden aangepast, zonder noodzaak tot voorafgaandelijke goedkeuring door De KLANT. Deze dient de laatste versie in acht te nemen.

11.11. Alle aan de B2B KLANT meegedeelde en vermelde bedragen zijn steeds exclusief BTW.

Artikel 12 : Regeling van geschillen

12.1. De Partijen verbinden zich ertoe alles in het werk te stellen om een minnelijke oplossing te vinden voor ieder geschil betreffende de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de Overeenkomst.

12.2. Consumenten kunnen hun klacht ook aanmelden via het ODR platform van de Europese Commissie ( http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ). Dit is een platform dat door de EU is opgezet voor alle consumenten binnen heel Europa.

12.3. Bij gebreke van een minnelijke oplossing zal ieder geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie en de uitvoering van de Overeenkomst uitsluitend onderworpen worden aan de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen of – uitsluitend naar keuze van ‘In The Picture’ – enige andere mogelijk territoriaal bevoegde rechtbank. De Overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.